Algemene voorwaarden Camping de Vijverhof

1.De beheerder is de eigenaar/beheerder van Camping de Vijverhof. De beheerder kan zich laten vervangen door een door hem aangewezen derde.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders en hun bezoekers, hierna te noemen “gasten” van Camping de Vijverhof
3. Met het aangaan van een verblijfsovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de SVR automatisch van toepassing.
4. De verblijfsovereenkomst kan mondeling (waaronder tevens verstaan telefonisch) en/of schriftelijk worden aangegaan.
5. De kampeerplaatsen dienen door de gasten correct te worden gebruikt en schoongehouden te worden.
6. De gasten waken ervoor dat zij – en degenen die onder hun verantwoordelijkheid vallen- geen overlast bezorgen aan andere gasten. Daaronder wordt onder meer verstaan iedere vorm van geluidsoverlast, maar bijvoorbeeld rook- of stankoverlast van een barbecue of vuurkorf.
7. Grof Afval (kapotte stoelen, vloerkleden, tenten, e.d.) dient te worden gestort op de daartoe bestemde plaatsen aan het eind van de straat richting Tiel bij de afvalverwerking Avri. Klein afval kan in de daarvoor bestemde containers die staan bij de voersilo
8. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, beschadiging van, verlies en diefstal van eigendommen van gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
9. Alle risico’s met betrekking tot, en als gevolg van, het verblijf op Camping de Vijverhof, komen geheel en uitsluitend voor rekening van de gasten.
10. Beschadiging en/of vermissing van roerende en/of onroerende goederen van de beheerder dienen bij constatering onmiddellijk door de gasten aan de beheerder te worden gemeld.
11. De verblijfskosten op Camping de Vijverhof worden uiterlijk bij vertrek volledig voldaan.
12. In geval van geschillen is de administratie van Camping de Vijverhof leidend.
13. De beheerder kan aan gasten de toegang, al dan niet met onmiddellijke ingang, ontzeggen ingeval van overtreding van deze algemene voorwaarden, zulks zonder nadere toelichting en restitutie van de reeds betaalde verblijfskosten.
14. Op alle leveringen en diensten van Camping de Vijverhof zijn de SVR-voorwaarden tevens van toepassing.

Reservering, bevestiging en aanbetaling
 15 Na ontvangst van een (digitale) reservering stuurt Camping de Vijverhof een bevestigingsmail van ontvangst, daarna een tweede mail  waarin de reservering wordt aanvaard of afgewezen.
16 Aanbetalingen worden via het reservering systeem gevraagd en opgelegd: 20 % van de totale kosten van uw verblijf .  Na ontvangst is de boeking definitief
.17  Voor huur accommodaties wordt een aanbetaling van 50 % gevraagd. Deze wordt in mindering gebracht op de eindnota.  U ontvangt een huurovereenkomst waarop de kosten staan vermeld, evenals de betaling gegevens. Pas na de betaling van de eerste 50% is de reservering definitief
18. Camping de Vijverhof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft en/of doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Aankomst en vertrek
19. U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur (tenzij anders besproken). Alvorens het terrein van Camping de Vijverhof te betreden, meldt u zich eerst bij de receptie. Deze vindt u bij aankomst op het terrein rechts bij de picknicktafel
20. Op de dag van vertrek dient de kampeerplaats in goede orde te worden achtergelaten. Vertrek voor 11.30, tenzij anders besproken en toegezegd en , na betaling van het resterende bedrag en het inleveren van sleuteltje van de waterkraan

Annulering
21. Indien zich onverhoopt omstandigheden voordoen, die voor de gast reden zijn om een reservering te annuleren, dient de  gast dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder van Camping de Vijverhof te melden.
22. Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
a. Bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van het verblijf: 25 % van de totale verblijfskosten.
b. Bij annulering tussen 1 maand 10 dagen vóór de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 35 % van de totale verblijfskosten.
c. Bij annulering tussen 10 dagen en de dag van de oorspronkelijke aanvang van het verblijf: 50% van de totale verblijfskosten.
d. Bij niet verschijnen zonder annulering100% van de totale verblijfskosten. U ontvangt een factuur.
23. Bij annuleringen komen de bedragen van eventueel gedane aanbetalingen niet in aanmerking voor restitutie.
24. Slechte weersvoorspellingen en/of weersvooruitzichten zijn GEEN geldige reden tot annulering. De verblijfskosten zullen worden doorberekend op basis van bovenstaande staffel.
25. Reden van annulering is ter beoordeling van Camping de Vijverhof.

Bezoek
26. Bezoekers dienen zich ten alle tijde te melden bij de receptie alvorens zij het terrein te betreden.
27. Bezoekers wordt een vergoeding gevraagd ten aanzien van gebruik sanitair, terrein en afval. De tarieven staan op de website www.campingdevijverhof.nl . Dit mag bezoeker zelf voldoen of degenen bij wie zij op bezoek gaan.
28. Bezoekers dienen achteraf te betalen bij de receptie.